Biophysics and Physicobiology

The Biophysical Society of Japan.

  • Home
  • Editorial Board

Editorial Board

Editor-in-chief:
Shin' ichi Ishiwata
Shigehiko Hayashi
(Kyoto Univ.)
Taku Mizukami
(JAIST)
Akihiko Ishijima
(Osaka Univ.)
Takeharu Nagai
(Osaka Univ.)
Koichiro Ishimori
(Hokkaido Univ.)
Shigetoshi Oiki
(Univ. Fukui)
Etsuro Ito
(Waseda Univ.)
Takuo Yasunaga
(KIT)
Mikio Kataoka
(NAIST)
Kei Yura
(Ochanomizu Univ. / Waseda Univ.)
Tamiki Komatsuzaki
(Hokkaido Univ.)

Associate Editors

Munehito Arai (Univ. Tokyo) Kuniaki Nagayama (SOKENDAI)
Donald C. Chang (Hong Kong Univ. Sci. Tech.) Haruki Nakamura (Osaka Univ.)
Yoshinori Fujiyoshi (Nagoya Univ.) Keiichi Namba (Osaka Univ.)
Yuji Goto (Osaka Univ.) Hiroyuki Noji (Univ. Tokyo)
Sungchul Hohng (Seoul Natl. Univ.) Raymond S. Norton (Monash Univ.)
N.R. Jagannathan (AIIMS) Yuko Okamoto (Nagoya Univ.)
Naoki Kamo (Hokkaido Univ.) Frances Separovic (Univ. Melbourne)
Kunihiko Kaneko (Univ. Tokyo) Jian-Ren Shen (Okayama Univ.)
Sa-Ouk Kang (Seoul Natl. Univ.) Yoshinori Shichida (Kyoto Univ.)
Suguru Kawato (Juntendo Univ. / Univ. Tokyo) Masahiro Sokabe (Nagoya Univ.)
Masataka Kinjo (Hokkaido Univ.) Florence Tama (Nagoya Univ.)
Daisuke Kohda (Kyushu Univ.) Jeremy R.H. Tame (Yokohama City Univ.)
Kazue Kurihara (Tohoku Univ.) Yoko Toyoshima (Univ. Tokyo)
Akihiro Kusumi (Kyoto Univ.) Andrew H.J. Wang (Natl. Taiwan Univ.)
Paul Matsudaira (Nat. Univ. Singapore) Jie Xiao (Johns Hopkins Univ.)
Shigeki Mitaku (Toyota Phys. Chem. Res. Inst.) Kenichi Yoshikawa (Doshisha Univ.)
Midori Murakami (Nagoya Univ.)  

Advisory Board

Hideo Akutsu (Osaka Univ.) Ritsu Kamiya (Gakushuin Univ.)
Cristobal G. dos Remedios (Univ. Sydney) Michiki Kasai (Osaka Univ.)*
Mitiko Go (ROIS) Kazuhiko Kinosita, Jr. (Waseda Univ.)*
Nobuhiro Go (JAEA) Jun-Xian Shen (Chinese Acad. Sci.)
Hirokazu Hotani (Nagoya Univ.) Motoyuki Tsuda (Tokushima Bunri Univ.)
Yuzuru Husimi (SOKENDAI) Katsuzo Wakabayashi (Osaka Univ.)
Atsushi Ikai (Tokyo Inst .Tech.) Toshio Yanagida (Osaka Univ.)
Toshiaki Kakitani (Meijo Univ.) Masasuke Yoshida (Kyoto Sangyo Univ.)

* Deceased


Previous Page