uBIOPHYSICSv Editor-in-chief: Shin' ichi Ishiwata
Back to the top
Editorial Board
Munehito Arai (Univ. Tokyo) Koichiro Ishimori (Hokkaido Univ.)
Etsuro Ito (Tokushima Bunri Univ.) Hideki Kandori (Nagoya Inst. Tech.)
Mikio Kataoka (NAIST) Tamiki Komatsuzaki (Hokkaido Univ.)
Taku Mizukami (JAIST) Takeharu Nagai (Osaka Univ.)
Hiroyuki Noji (Univ. Tokyo) Shigetoshi Oiki (Univ. Fukui)
Takuo Yasunaga (KIT) Kei Yura (Ochanomizu Univ.)
 
Associate Editors
Hideo Akutsu (Osaka Univ.) Shigeki Mitaku (Toyota Phys. Chem. Res. Inst.)
Donald C. Chang (Hong Kong Univ. Sci. Tech.) Midori Murakami (Nagoya Univ.)
Cristobal G. dos Remedios (Univ.Sydney) Kuniaki Nagayama (SOKENDAI)
Yoshinori Fujiyoshi (Nagoya Univ.) Haruki Nakamura (Osaka Univ.)
Yuji Goto (Osaka Univ.) Keiichi Namba (Osaka Univ.)
Yuzuru Husimi (SOKENDAI) Raymond S. Norton (Monash Univ.)
Atsushi Ikai (Tokyo Inst .Tech.) Yuko Okamoto (Nagoya Univ.)
Toshiaki Kakitani (Meijo Univ.) Frances Separovic (Univ. Melbourne)
Ritsu Kamiya (Gakushuin Univ.) Jian-Ren Shen (Okayama Univ.)
Naoki Kamo (Hokkaido Univ.) Jun-Xian Shen (Chinese Acad. Sci.)
Kunihiko Kaneko (Univ. Tokyo) Yoshinori Shichida (Kyoto Univ.)
Sa-Ouk Kang (Seoul Natl. Univ.) Masahiro Sokabe (Nagoya Univ.)
Suguru Kawato (Univ. Tokyo) Florence Tama (RIKEN)
Masataka Kinjo (Hokkaido Univ.) Jeremy R.H. Tame (Yokohama City Univ.)
Daisuke Kohda (Kyushu Univ.) Yoko Toyoshima (Univ. Tokyo)
Kazue Kurihara (Tohoku Univ.) Katsuzo Wakabayashi (Osaka Univ.)
Akihiro Kusumi (Kyoto Univ.) Andrew H.J. Wang (Natl. Taiwan Univ.)
Rabi Majumdar (Univ. Culcutta) Masasuke Yoshida (Kyoto Sangyo Univ.)
Paul Matsudaira (Nat. Univ. Singapore) Kenichi Yoshikawa (Kyoto Univ.)
 
Advisory Board
Mitiko Go (ROIS) Nobuhiro Go (JAEA)
Hirokazu Hotani (Nagoya Univ.) Michiki Kasai (Osaka Univ.)
Motoyuki Tsuda (Tokushima Bunri Univ.) Toshio Yanagida (Osaka Univ.)